Общие условия

Pirkšanas un pārdošanas noteikumi.

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Šie pirkuma-pārdevuma noteikumi (turpmāk „Noteikumi“) ir pusēm obligāts tiesisks dokuments, kurā noteiktas   Pircēja un  Pārdevēja tiesības un pienākumi, preču pirkšanas un apmaksas noteikumi, preču piegādes un atgriešanas kārtība, pušu atbildība un citi noteikumi, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu internetveikalā „RV1.LV“. Pircējs šiem noteikumiem piekrīt, atzīmējot „Iepazinos ar noteikumiem un tiem piekrītu“.

1.2.Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt, labot vai papildināt Noteikumus saskaņā ar tiesību aktos  noteiktajām prasībām. Par jebkurām  izmaiņām, labojumiem vai papildinājumiem reģistrēto Pircēju informē pa viņa norādīto elektronisko pastu un, lai veiktu pirkumus internetveikalā, Pircējam nāksies no jauna piekrist Noteikumu grozījumiem.

1.3. Veikt pirkumus mūsu internetveikalā ir tiesības:

1.3.1. rīcībspējīgām fiziskajām personām, t.i. personām, kuras sasniegušas pilngadību, un kuru rīcībspēja nav tiesiski ierobežota;

1.3.2. nepilngadīgas personas no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecumam ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot  gadījumus, kad tās patstāvīgi rīkojas ar saviem ienākumiem;

1.3.3. juridiskas personas;

1.3.4. visu augšminēto personu pilnvarotie pārstāvji.


2. Personas datu aizsardzība

2.1. Jebkurai informācijai, kas saistīta ar personas datiem un reģistrēta internetveikalā  „RV1.LV“, tiek piemērota Pārdevēja personas datu drošības politika, kuras nosacījumi detalizēti izvietoti vietnē  „Noteikumi par personas datu aizsardzību“. Lai reģistrētos internetveikalā „RV1.LV“, Pircējam jāapstiprina, ka viņš piekrīt  „Noteikumiem par personas datu aizsardzību“.


3. Pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanas moments

3.1. Līgums starp Pircēju un  Pārdevēju skaitās  noslēgts no brīža, kad Pircējs,  izvēlējies preces un ievietojis tās savā preču grozā, nospiež atsauci „Apmaksāt“.

3.2. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais pirkuma-pārdevuma līgums  tiek reģistrēts un glabājas internetveikala  „RV1.LV“ datu bāzē.

 

4.Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības veikt pirkumus internetveikalā  „RV1.LV“ kārtībā, kāda noteikta šajos Noteikumos  un internetveikalā.

4.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkuma-pārdevuma līguma, kurš noslēgts ar internetveikalu  „RV1.LV“, rakstiskā formā paziņojot par to Pārdevējam (pa elektronisko pastu, norādot atgriežamo preci  un pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas.

4.3. Punktā 4.2. paredzētās Pircēja tiesības tiek īstenotas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu  (PTAL) un Latvijas Republikas Ministru Kabineta reglamentējošiem Noteikumiem Nr.207 "Par  distances līgumu" (MK Noteikumi Nr.207).

4.4. Tiesības, kas paredzētas Noteikumu punktā  4.2., Pircējs var izmantot tikai tajā gadījumā,  ja prece nav bijusi bojāta, nav mainījies preces izskats un tā nav lietota.


5. Pircēja saistības

5.1. Pircēja pienākums ir samaksāt par precēm un pieņemt tās šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

5.2. Pircējs apņemas nepiešķirt  trešajām personām savus datus ieejai internetveikalā. Ja Pircējs šos datus ir pazaudējis, viņa pienākums ir nekavējoties informēt par to Pārdevēju, izmantojot sadaļā  „Kontakti“ norādītos sakaru līdzekļus.

5.3. Pircēja pienākums, izmantojot internetveikala  „RV1.LV” pakalpojumus, ievērot šos Noteikumus, citus internetveikala noteikumus, un nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.


6. Pārdevēja tiesības

6.1. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt preču groza  minimālo apmēru, t.i. minimālo summu, kuru  sasniedzot tiks izpildīts Pircēja pasūtījums. Šīs summas apmērs ir redzams, pārlūkojot preču grozu.

6.2. Ja Pircējs mēģina  kaitēt internetveikala stabilitātei un darba drošībai vai nepilda savas saistības, tad Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai  apturēt viņam iespēju izmantot internetveikalu, vai arī izņēmuma gadījumos dzēst Pircēja reģistrāciju.

6.3. Svarīgu apstākļu atklāšanās  gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai pilnīgi pārtraukt internetveikala darbību, Pircēju par to iepriekš nebrīdinot.

6.4. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Pircēju, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pircējs, izvēloties Noteikumu 8.2.1. vai 8.2.2. punktos paredzētos samaksas veidus, nesamaksā par precēm 3 (trīs) darba dienu laikā.

 

7. Pārdevēja saistības

7.1. Pārdevējs apņemas  ar nosacījumiem, kādi noteikti šajos Noteikumos un internetveikalā, radīt  Pircējam iespēju izmantot internetveikalā „RV1.LV” sniegtos pakalpojumus.

7.2. Pārdevējs apņemas  ievērot Pircēja konfidencialitātes tiesības attiecībā uz viņam piederošo personīgo informāciju, kas norādīta internetveikala reģistrācijas veidlapā, izņemot Latvijas Republikas likumdošanā un   „Noteikumos par personas datu aizsardzību“ noteiktos gadījumus.

7.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz viņa norādīto adresi ar šo Noteikumu 9.punktā norādītajiem nosacījumiem.

7.4. Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nevar piegādāt Pircējam preces, tad viņš apņemas piedāvāt analoģisku vai īpašību ziņā līdzīgu preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt analoģisku vai pēc savām īpašībām līdzīgu preci, tad Pārdevējs apņemas atgriezt  Pircējam viņa samaksāto naudu 3  (trīs) darba dienu laikā, ja ir veikta iepriekšēja apmaksa.


8. Preču cena, samaksas kārtība un termiņi

8.1. Preču cenas internetveikalā un noformētajā pasūtījumā tiek norādītas eiro ar PVN.

8.2. Pircējs norēķinās par precēm vienā no šādiem veidiem:

8.2.1. Apmaksa, izmantojot internetbanku – tā ir iepriekšēja samaksa, izmantojot Pircēja internetbankas sistēmu. Lai izmantotu šo apmaksas formu, Pircējam manuāli jāveic pasūtījuma maksājums un naudas pārskaitījums uz “RV1.LV” attiecīgo bankas kontu. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā pāriet uz attiecīgo banku, jo visas naudas operācijas norisinās internetbankas sistēmā.

8.2.2. Samaksa ar bankas pārvedumu – tā ir iepriekšēja samaksa, kad Pircējs izdrukā pasūtījumu, dodas uz tuvāko bankas nodaļu, un pārved naudas līdzekļus uz   „RV1.LV“ bankas kontu.

8.3. Veicot norēķinus 8.2.1. un  8.2.2. norādītajos veidos, Pircējs apņemas samaksāt par precēm 3 dienu laikā. Augšminētajos gadījumos, ņemot vērā Pārdevēja tiesības, kas paredzētas Noteikumu  6.4. punktā, tikai pēc tam, kad saņemta samaksa par precēm, sākas sūtījuma formēšana un preču piegādes termiņa nolase.

 

9. Preču piegāde

9.1. Pircējs, veicot preču pasūtījumu, apņemas norādīt preču piegādes vietu.

9.2. Pircējs apņemas patstāvīgi pieņemt preces. Gadījumā, ja viņš nevar preces pieņemt patstāvīgi, bet prece ir nogādāta uz viņa norādīto adresi, un, pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas par preču piegādi neatbilstošam subjektam (izpildītājam).

9.3. Preču piegādi veic Pārdevējs vai viņa pilnvarotais pārstāvis.

9.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam preces, ievērojot preču aprakstos norādītos piegādes termiņus. Šie termiņi netiek piemēroti gadījumos, ja Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču, un Pircējs ir informēts par  viņa pasūtīto preču trūkumu. Līdz ar to Pircējs piekrīt, ka  izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot visus jautājumus par preču piegādi.

9.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai ir piegādātas ar kavējumu Pircēja vainas dēļ vai sakarā ar apstākļiem, kuri nav atkarīgi no Pircēja.

9.6. Preču piegādes laikā Pircēja pienākums kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi pārbaudīt sūtījuma stāvokli. Ja Pircējs paraksta faktūrrēķinu (pavadzīmi) vai citu dokumentu, kurš apstiprina sūtījuma nodošanu-pieņemšanu, tad skaitās, ka sūtījums ir nodots pienācīgā stāvoklī. Gadījumā, ja tiek atklāts, ka sūtījums ir bojāts, pircēja pienākums ir atzīmēt šo faktu faktūrrēķinā (pavadzīmē) vai citā sūtījuma nodošanu-pieņemšanu apstiprinošā dokumentā, un, piedaloties Pārdevējam vai viņa pārstāvim, brīvā formā jāsastāda akts par sūtījuma bojājumu. Ja Pircējs neveiks šīs darbības, tad Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības Pircēja priekšā par preču bojājumiem, kurus Pircējs augšminētajā kārtībā nav atzīmējis.

9.7. Detalizēta informācija, kas saistīta ar preču piegādi, sniegta internetveikala sadaļā  „Piegāde“.


10. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

10.1. Katras interneta veikalā  „RV1.LV“ pārdodamās preces īpašības tiek norādītas katras preces aprakstā.

10.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikalā pārstāvētās preces pēc savas krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst preču reālajiem izmēriem, formām un krāsām Pircēja monitora īpatnību dēļ.

10.3. Noteiktiem preču veidiem Pārdevējs sniedz zināmu laiku spēkā esošu kvalitātes garantiju, kuras konkrēts termiņš un citi nosacījumi tiek norādīti šādu preču aprakstos.

10.3.1.Visām  „RV1.LV“ pārdodamajām riepām  tiek piešķirta divu gadu garantija. Garantija  tiek piešķirta pret rūpnīcas defektiem (rūpnīcas brāķi). Gadījumā, ja   „RV1.LV” eksperts, ražošanas pārstāvis, pats ražotājs vai, ja nepieciešams, neatkarīga komisija konstatē, ka riepa bojāta mehāniskā vai ķīmiskā ceļā, ekspluatēta ar sliktas kvalitātes disku vai nepiemērota platuma disku, kā arī gadījumā, ja bojāta automašīnas ritošā daļa, vai arī ir citi iemesli,  kurus patērētājs  tieši vai netieši ietekmē, – pretenzijas netiek pieņemtas. Uz riepu nobraukumu garantija neattiecas. Garantija    attiecas uz riepu, kura nav uzmontēta uz diska. Garantija stājas spēkā no pārdošanas dienas  (no faktūrrēķina iesniegšanas brīža). Gadījumā, ja rodas jebkādas pretenzijas,  nepieciešams uzrādīt pirkumu apstiprinošu dokumentu (kvīti, rēķinu, čeku). Ja šāda dokumenta nav, garantijas apskate netiek veikta un pretenzija netiek apmierināta. Atgādinām jums,  ka nepieciešams veikt regulāru  riteņu balansēšanu, pārbaudīt gaisa spiedienu riepās.

10.3.2. Visu „RV1.LV“ pārdodamo akumulatoru garantijas termiņi.

AKB Duracell Advanced, DETA Senator3, DETA Power, EXIDE Premium, EXIDE Excell, Tudor High Tech, Tudor Technica tiek dota 36 mēnešu garantija no pārdošanas brīža, ja tiek ieverotas lietošanas pamācības prasības.

AKB Duracell Extreme, Deta Standart, Tudor Standart, EXIDE Classic, Sznajder, Autostar baterijām tiek dota 24 menesu garantija no pardošanas brīža, ja tiek ieverotas lietošanas pamācības prasības.

HD(Heavy Duty-angl.) un SHD (Super Heavy Duty) AKB tik dota 12 mēnešu garantija no pārdošanas brīza, ja tiek ieverotas lietošanas pamācības prasības.

Jebkura veida AKB, kas tiek izmantotas kā startera baterijas taksometros vai mācību mašīnās, tiek dota 12 mēnešu garantija.

Jebkura veida AKB, kuras tiek izmantotas kā startera baterijas operatīvajos un speciālajos transporta līdzekļos, ieskaitot policijas un ugundzēsēju mašinas, medicīnas un atras palīdzības mašīnas, avarijas dienasta mašīnas utt. , tiek dota 12 menešu garantija

AKB Orbital, MAXXIMA, AGM, kuras tiek izmantotas kā startera baterijas celtniecības mašīnām, lauksaimniecības  un ražas novākšanas tehnikai, traktoriem, tajā  skaitā sniega blīvēšanai augstkalnu slēpošanas trasēs, sliktiem ceļa apstakļiem paredzētos transporta līdzekļos, vieglajos automobīļos un komerctransporta līdzekļos, tiek dota 24 menēsu garantija no pardošanas brīža, ja tiek ieverotas lietošanas pamācības prasības.

AKB Orbital DC, MAXXIMA DC, AGM, kuras tiek izmantotas kā startera baterijas operatīvajos un speciālajos transporta līdzekļos, ieskaitot policijas un ugundzēsēju mašinas, medicīnas un atras palīdzības mašīnas, avarijas dienasta mašīnas utt., kā transporta līdzekļi braucieniem ar biežu atkārtotu iedarbinašanu, veicot nelielus attālumus, sporta laivām, kuģiem, motorjahtām, vietējas satiksmes un tūristu autobusiem, vierglajām mašīnām un ar komerctransporta līdzekļiem, tiek dota 24 mēnešu garantija no pārdošanas brīža, ja tiek ieverotas lietošanas pamācības prasības.

AKB Orbital DC, MAXXIMA DC, AGM, kuras tiek pielietotas kā vilkmes baterijas, tiek dota 12 menešu garantija no pārdošanas brīza, ja tiek ievērotas pamācības prasības.

Želejas AKB EXIDE GEL, Landport un citas, kuras tiek pielietotas kā viklmes baterijas, tiek dota 12 menešu garantija no pārdošanas brīža,ja tiek ievērotas lietosanas pamācības prasības.

AKB Orbital, MAXXIMA, AGM, Orbital DC, MAXIMA DC un GEL, kuras pielieto kā startera baterijas taksometros, vai privātajos automabīļos , kas tiek izmantoti kā taksometri un mācību mašīnas , garantija netiek dota.

Garantija nav spēkā, ja:
1. Akumulatora izmantošana vai glabāšana tiek veikta neatbilstoši ekspluatācijas instrukcijai.
2. Automašīnas elektroiekārtas slikti darbojas vai neatbilst prasībām. 
3. Strāvas noplūde, izslēdzot "aizdedzi", ir augstāka par   0,1 A.
4. Аutomašīna tikusi atstāta bez ekspluatācijas ar ieslēgtu signalizāciju vairāk nekā uz 1 nedēļu (signalizācija izlādē akumulatoru 5-10 dienu laikā). 
5. Akumulators tiek izmantots bez uzlādes ar līdzstrāvu vai ģeneratoru. 
6. Akumulatora korpuss vai citi elementi ir salauzti, vai arī ir citi mehāniski bojājumi. 
7. Akumulators tiek izmantots automašīnā pretēji ražotāja rekomendācijām.
8. Garantija nav spēkā aizsalušiem akumulatoriem (izlādēts akumulators var aizsalt  -10°C temperatūrā)
9. Garantija nav spēkā pilnībā izlādētiem akumulatoriem, kad spriegums ir mazāks par 10,5 V, bet elektrolīta blīvums mazāks par  1,10 kg/l.
10. Tiek iegādāts viens akumulators automašīnai ar 24 V elektrosistēmu.
11. Akumulatorā tikuši lieti jebkuri šķidrumi, izņemot destilēto ūdeni. 
12. Аkumulators ir eksplodējis atklātas uguns vai liesmas iespaidā. 
13. Аkumulators ticis izmantots nedrošas uzstādīšanas laikā.

Pretenziju rašanās gadījumā,  elektroiekārtu tehniskās  pārbaudes veikšanai jāpiegādā automašīna, kurā tika konstatēts bojātais akumulators. Ja nav iespējams noteikt akumulatora neapmierinoša darba iemeslu, tad akumulators paliek pie pārdevēja 10 darba dienas, lai noteiktu bojājuma iemeslu. Pārdevējam obligāti nav  jāpiešķir  cits akumulators pagaidu izmantošanai. Аkumulators, kuram norādīta garantija, ir nomaināms pret citu tāda paša vai analoģiska tipa jaunu akumulatoru, kuram tiek piešķirts atlikušais neizmantotais garantijas termiņš. Gadījumā, ja rodas jebkādas pretenzijas, jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments  (kvīts, rēķins, čeks). Ja šāda dokumenta nav,  garantijas apskate netiek veikta un pretenzija netiek apmierināta.

Uzmanību: vērīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Prakse liecina, ka rūpnīcas brāķa gadījumā bojājumi atklājas  2-3 mēnešu laikā no akumulatora ekspluatācijas brīža. 90% traucējumu rodas nepareizas izmantošanas vai automašīnas elektroiekārtas bojājumu dēļ.

10.3.3 Visiem veikalā RV1.LV pārdošanā esošajiem riteņu diskiem izņemot ar hroma pārklājumu tiek piešķirta 24 mēnešu garantija.Visiem diskiem ar hroma pārklājumu tiek dota 12 mēnešu garantija. Garantijas attiecas uz ražošanas defektiem (ražošanas brāķis). Gadījumā, ja veikala RV1.LV eksperts, ražošanas pārstāvis, pats ražotājs vai, nepieciešamības gadījumā, objektīva komisija konstatēs, ka riteņa disks ar mehānisku vai ķīmisku defektu ticis ekspluatēts ar bojātu automašīnas ritošo daļu, vai arī ja tiks konstatēti citi iemesli, kurus tieši vai netieši ietekmējis lietotājs – pretenzijas netiek pieņemtas. Garantija stājas spēkā riteņu disku pārdošanas dienā  (faktūrrēķina iesniegšanas datumā).  Ja ir jebkādas pretenzijas, jāiesniedz  pirkuma dokuments   (kvīts, rēķins, čeks). Gadījumā, ja viens no augšminētajiem dokumentiem netiek iesniegts, garantijas apskate netiek veikta un pretenzija netiek apmierināta.

 

10.4. Gadījumā, ja Pārdevējs  nesniedz kvalitātes garantiju noteiktiem preču veidiem, tad ir spēkā attiecīgajos tiesību aktos paredzētā garantija.


11. Preču atgriešana un apmaiņa

11.1. Pārdotā prece ir apmaināma, atgriežama saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu  (PTAL) un Latvijas Republikas Ministru kabineta reglamentējošiem Noteikumiem Nr.207 "Par  distances līgumu" (MK Noteikumi Nr.207).

11.2. Lai atgrieztu preces Noteikumu 11.1. punktā norādītajos gadījumos, Pircējam brīvā formā jāaizpilda dokuments par preču atgriešanu un tas jāiesniedz kopā ar atgriežamajām precēm.

11.3. Noteikumu 11.1.punktā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot 14 kalendāro dienu laikā no preču piegādes dienas, informējot par to Pārdevēju Noteikumu 4.2.punktā noteiktajā kārtībā.

11.4. Atgriežot preces, Pircējam jāievēro šādi noteikumi:

11.4.1. atgriežamajai precei  jābūt  oriģinālajā iepakojumā;

11.4.2. Pircējs nedrīkst preci sabojāt;

11.4.3. prece nedrīkst zaudēt savu preces izskatu (nav bojātas etiķetes, nav norautas aizsargplēves u.c. ) (šo punktu nepiemēro gadījumā, ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece);

11.4.4. atgriežamajai precei jābūt tajā pašā komplektācijā, kādā to saņēma Pircējs;

11.4.5. atgriežot preci, jāiesniedz pirkumu apstiprinoša  dokuments, garantijas talons (ja  tika izsniegts)  un aizpildīts Noteikumu 11.2. punktā norādītais  dokuments par preces atgriešanu.

11.5. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs  neievēro šajā  nodaļā noteikto preču atgriešanas kārtību.

11.6. Gadījumā, ja  prece  tiek atgriezta, pamatojoties uz Noteikumu 4.2. punktā paredzētajām tiesībām, Pircējs apmaksā visus preču atgriešanas izdevumus. Pārdevēja piemērotās preču atgriešanas izmaksas sniegtas šo Noteikumu 9.7.punktā. Ja tiek atgriezta cita un/vai nekvalitatīva prece, tad Pārdevējs apņemas šādas preces pieņemt un apmainīt tās pret pienācīgām analoģiskām precēm. Gadījumā, ja Pārdevējam nav analoģisku preču, viņš atmaksā Pircējam par precēm samaksāto naudu.

11.7. Preču atgriešana un apmaiņa tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu  (PTAL) un reglamentējošiem Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 207 "Par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr.207).

 

12. Atbildība

12.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas veidlapā sniegto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā sniedz  nepareizus datus, tad Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas radušās šā iemesla dēļ.

12.2. Pircējs ir atbildīgs par internetveikalā veiktajām darbībām.

12.3. Pircējs ir atbildīgs par savu datu nodošanu trešajām personām ieejai internetvaikalā. Ja  „RV1.LV“ pakalpojumus izmanto trešā persona ar Pircēja ieejas datiem, tad Pārdevējs šādu personu uzskata par Pircēju.

12.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkuras atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs,  neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tikta sniegta.

12.5. Ja internetveikalā ir norādes uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu vietnēm, tad Pārdevējs nav atbildīgs par tajās esošo informāciju vai veikto darbību. Pārdevējs neapkalpo, nekontrolē šīs vietnes un nepārstāv šo uzņēmumu un personu intereses.

12.6. Kaitējuma nodarīšanas gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.


13. Pārdevēja mārketinga pasākumi

13.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var kļūt par dažādu akciju veikšanas iniciatoru internetveikalā „RV1.LV”.

13.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtā, bez atsevišķa brīdinājuma mainīt akciju nosacījumus un tos atcelt.


14. Informācijas apmaiņa

14.1. Pārdevējs visus ziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas veidlapā norādīto elektroniskā pasta adresi.

14.2. Pircējs visus ziņojumus un jautājumus nosūta, izmantojot Pārdevēja sakaru līdzekļus, kuri norādīti sadaļā   „Kontakti“.


15. Noslēguma noteikumi

15.1. Šie noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

15.2. No šiem Noteikumiem izrietošajām attiecībām tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.

15.3. Visas no šiem Noteikumiem izrietošās domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja pusēm neizdodas vienoties, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

 

Atmaksas veids.

Bankas pārskaitījums 

Pēc pasūtījuma apstiprinājuma uz privātpersonas vai jurediskās personas e-pasta adresi tiek nosūtīts rēķins PDF formāta. Pēc rēķina apmaksas, pasūtījums tiek nogādāts pie pircēja (vai izsniegts mūsu noliktavā). Izsniedzot preci,  tiek izsniegts rēķins un preču pavadzīme. 

 

 

PIEGĀDES TERMIŅI

Ja prece atrodas uz vietas, prece tiek piegadāta 2 līdz 3 darbadienu laikā. Ja prece neatrodas uz vietas pardevējs sazināsies ar klientu lai vienotos par preču pasūtijumu un piegādes termiņu.

 

PREČU SAŅEMŠANA

Saņemot pasūtītās preces, pārbaudiet sūtījuma stāvokli un parakstiet pavadzīmi vai citu dokumentu, kas apliecina sūtījuma piegādi un saņemšanu.

Apmaksa ar bankas pārskaitījumu.

Šis apmaksas veids piemērots gan fiziskām, gan arī juridiskām personām. Šajā gadījumā, Jums jāaizpilda visas ailes pircēja anketā bez kļūdām un saīsinājumiem. Pēc tam, kad Jūsu pasūtījums būs veikts interneta veikala RV1.LV sistēmā, uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiks izsūtīts “Priekšapmaksas rēķins” (nepieciešamības gadījumā “Priekšapmaksas rēķinā” tiks iekļauti preču piegādes izdevumi). Tiklīdz saņemsim apmaksu pilnā apmērā, mūsu tirdzniecības konsultants sazināsies ar Jums (uz Jūsu norādīto telefona numuru vai e-pastu), lai precizētu pasūtījuma detaļas.
Veicot apmaksu ar pārskaitījumu, lūdzam maksājuma mērķī norādīt “Priekšapmaksas rēķina” numuru. Preces saņemšana un piegāde iespējama tikai pēc tam, kad “Priekšapmaksas rēķins” par pasūtītām precēm būs pilnībā apmaksāts, un nauda tiks ieskaitīta uzņēmuma norēķinu kontā. Preces saņemšanas brīdī, Jums tiks izsniegta pavadzīme, kas kalpos kā oficiāls, Jūsu izvēlētās preces, pirkumu apstiprinošs dokuments. Jums būs jāparaksta vienas pavadzīmes eksemplārs un jāatdod atpakaļ kurjeram.

Следи за намиDraugiemYoutube
Maksājumibank
Piegādepasts
phone29419494